Sedan i juli rullar FORIAs första fordon på ED95. Den nya lastbilen kör i huvudsak åt Lantmännen Agroetanol där den levererar råvaror till etanolproduktionen – en både fossilfri och cirkulär affär.

En affär med många vinnare:

För Foria är deltagandet i EthaDrive en del av ett långsiktigt miljö- och klimatarbete, där man bland annat ställt sig bakom Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, att vara fossilfria till 2030.

Klimatfrågan har stort fokus i FORIA då förbrukning av fossila drivmedel och utsläpp av koldioxid är en betydande miljöaspekt i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt, ofta i projekt tillsammans med våra kunder, för en övergång till förnybara drivmedel och andra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Anledningen till att vi valde att gå med i EthaDrive är att det är ett projekt som passar oss perfekt. EthaDrive gav oss på FORIA en möjlighet att skapa en cirkulär affär tillsammans med en av våra kunder. FORIA transporterar råvaror åt kunden i en ED95- driven bil. Kunden producerar ED95 som FORIA tankar. Gemensamt minskar vi vår klimatpåverkan och samtidigt kan vi bidra till utvecklingen av alternativa drivmedel, säger Kristina van Tartwijk, hållbarhetschef på Foria.

Joakim Ivarsson logistikchef utvecklar varför man valt att vara med i samarbetet:För oss som transportör innebär omställningen till fossilfritt nya krav och utmaningar. Vi uppskattar möjligheten att få testa ny teknik och nya drivmedel i skarpa situationer. Det gör att vi utvecklas och att vi tillsammans kan lära oss det vi behöver kunna för att sänka vårt klimatavtryck.

Men att andelen fordon på etanol ökar ger även effekter för Norrköping som kommun. Karin Jonsson är centerpartistiskt kommunalråd i Norrköping:

Vi har satt upp tuffa klimatmål för hela kommunen. För att nå dem behöver alla aktörer tillsammans hitta lösningar. Vi har goda förutsättningar i Norrköping med väl utbyggd och effektiv infrastruktur med hamnen som nav. Att vi har ett starkt näringsliv, med bland annat Lantmännen Agroetanols tillverkning av etanol till drivmedel, är en annan viktig pusselbit. Det gör att lösningarna finns tillgängliga och samtidigt ger tillverkning i stan sysselsättning och utveckling.

ED95 ger lägre klimatutsläpp och samtidigt bidrar en omställning från diesel till att minska utsläppen av partiklar och NOx, vilket hjälper till att förbättra den lokala luftkvalitén i innerstadsmiljöerna.

Forias nya lastbil har en lastväxlare som gör det möjligt att växla flak för olika uppgifter. Scania levererar alla fordon i EthaDrive och på Scania är man väl medvetna om värdet av att olika parter i transportkedjan samarbetar för att utveckla nya lösningar.

Att jobba tillsammans som vi gör i EthaDrive är både viktigt och spännande, det är klimatarbete i praktiken, säger Henrik Dahlsson på Scania.

Projektet EthaDrive fortsätter fram till 2021 och under perioden kommer etanolfordon löpande att levereras till åkerier och företag.

Innovationsklustret är under uppbyggnad. Vi upplever ett starkt intresse från branschen, från beslutsfattare och politiker. Det här handlar inte bara om ett nytt drivmedel, det handlar om hela transportsektorns möjlighet att ställa om. Projektet ger fördjupad kunskap och delade erfarenheter för att öka användningen av etanolfordon vid tunga, långväga transporter, för en hög klimatnytta., säger Peter Henriksson, projektledare för EthaDrive.

Nu rullar tre nya etanollastbilar med utgångspunkt i Norrköping. Följ EthaDrive för att ta del av kunskap och erfarenheter som kan hjälpa till i omställningen av transportbranschen i linje med de nationella klimatmålen.